De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bacon. Francis (1561-1626)

In zijn boek "Het Nieuwe Atlantis" suggereerde Francis Bacon de oprichting van een soort wetenschappelijke academies die hij "Het huis van Salomon" noemde. Dit was een belangrijke inspiratiebron voor zowel het Onzichtbare College, het Koninklijke Genootschap als de Vrijmetselarij. Toen in 1667 (na enkele jaren reeds) de ontstaansgeschiedenis van het Koninklijk Genootschap werd Francis Bacon op het titelblad (linkse figuur) afgebeeld, tussen allerlei vrijmetselarijsymbolen.
Tussen 1607 en 1612 schreef Francis Bacon 12 filosofische werken. Bacon hoopte dat er een nieuw soort wetenschap zou ontstaan en stelde dat onderzoekers net als kleine kinderen zouden moeten experimenteren en op die manier het alfabet van de natuur konden leren kennen.
Zie ook: Onzichtbare College. Koninklijk Genootschap. Vrijmetselarij.

Balinas (2-98)

Balinas was een Grieks/Turkse jongen die hongerig was naar kennis. Hij zwierf door de straten van Tyana op zoek naar een leraar. Op een dag zag hij een standbeeld van Hermes Trismegistus met daaronder de tekst: "Zie daar! Ik ben Hermes Trismegistus, hij die drievuldig gezegend is door wijsheid. Eens heb ik aan iedereen mijn wijsheid geopenbaard, maar nu heb ik mij verborgen zodat alleen degene die net zo wijs wordt als mezelf, me zal vinden. Wanneer de oren van de leerling klaar zijn om te luisteren, zullen er lippen komen om ze te vullen met wijsheid."
Hij viel in slaap bij het beeld en hoorde in zijn droom een stem die zei: "Graaf onder het beeld en vind de kamer waar je de kennis en geheimen zullen onthuld worden."
"Wie ben jij," schreeuwde Balinas, "dat je zo goed voor me bent?"
"Ik ben jouw innerlijke wijsheid," antwoordde de stem, "jouw subtiele perfectie."
De jongen groef onder het beeld en vond daar in een grot de gemummificeerde Hermes op een goudbrokaten stoel, met in zijn handen een groene smaragd – de smaragden tafel - en aan zijn voeten de vier boeken van Hermes. In de tekst van de Smaragden Tafel stonden de zeven stappen beschreven die nodig zijn om de Steen der Wijzen te maken.
Isaac Newton maakte eigenhandig een vertaling van deze tekst.
Balinas werd later bekend onder de naam Apollonius van Tyana. Hij werd een beroemd genezer in de tempel van Asclepius, bezocht door duizenden zieke mensen. Hij stichtte, na vele reizen, een school in Ephese. Balinas schreef vele boeken over wetenschap, geneeskunde en filosofie.
Zie ook: Steen der Wijzen. Smaragden Tafel. Hermes Trismegistus.

Bank van Engeland.

Na de glorieuze revolutie van Willem van Oranje en Koningin Mary (die de katholieke koning Jacobus verdreven), ontstond de behoefte tot de oprichting van de Bank van Engeland, naar Nederlands voorbeeld. Directe aanleiding was de dure oorlog met Frankrijk in 1688.  In het begin kreeg dit idee veel weerstand, voornamelijk omdat het van Nederland kwam, en er met de komst van Willem van Oranje al zovele Hollandse invloeden waren. De eerste investeerder, de Schot William Paterson, leende de bank 1 miljoen pond in 1694.Dankzij de politieke lobby van Charles Montagu en John Locke ging uiteindelijk het parlement akkoord met de oprichting. Engeland had dringend behoefte aan kapitaal en de leningen aan de staat waren een dankbare financiële injectie om alle oorlogen die Willem vocht te financieren. De bank diende in eerste instantie het nationale belang. Het geleende geld werd, behalve voor de oorlog, ook gebruikt voor de kosten van de hermunting in 1696, waar Newton voor verantwoordelijk was.
De geschiedenis van de Bank van Engeland wordt aanschouwelijk voorgesteld in het gelijknamige museum in Engeland. Zie: www.bankofengland.co.uk/museum

Bar mitzvah

Bar mitzvah betekent "zoon van de wet". Joodse jongetjes worden op hun dertiende zonen van de wet. Dat betekent dat ze zich zelf verplichten vanaf dan aan de Wet (hiermee wordt de Thora bedoeld) te houden, en daarvoor zelf verantwoordelijk te zijn. De vader neemt in de viering afstand van zijn verantwoordelijkheid en betuigt zijn dank dat hij zijn zoon zover heeft gebracht. De jongen leest tijdens de viering een gedeelte voor uit de Thora, de eerste zaterdag (sjabbat) na zijn verjaardag. Hij wordt hierin ondersteund door zijn vader en de rabbi. De bar mitzvah is een vrolijk feest.
Bij liberale joden wordt ook de bar mitzvah van meisjes gevierd.

Beest

Volgens de openbaringen (hoofdstuk 13, vers 18) van Johannes is het getal 666, het getal van "het beest", de belichaming van de antichrist. Het wordt voorgesteld als een beest met twee hoorns dat spreekt als een draak. Onheilspellend schrijft Johannes: "Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen: er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig." 666 werd voor vele mensen doorheen de geschiedenis de sleutel om de identiteit van Het Beest te berekenen.
Zie ook: Antichrist. T van Tweeduizendzestig.

Bewegingswetten van Newton

De eerste wet van Newton luidt: Een voorwerp in beweging heeft de neiging in beweging te blijven. Een voorwerp in rust heeft de neiging in rust te blijven.
Dit wil zeggen dat alle voorwerpen traag zijn en hun bestaande bewegingstoestand behouden en niet zelf kunnen veranderen. Alleen een uitwendige factor, een kracht, kan die verandering veroorzaken.
De tweede wet van Newton luidt: De verandering van een voorwerp is evenredig aan de resulterende kracht die op het voorwerp wordt uitgeoefend, en dit gaat volgens de rechte lijn waarlangs de kracht werkt. Of… F = ma.
De derde wet – van actie en reactie - van Newton luidt: De kracht van A op B is even groot als, maar tegengesteld in richting van, de kracht van B op A. Actiekracht en reactiekracht werken in op verschillende voorwerpen.
Bibliotheque Universelle et Historique. Tijdschrift.
Zie bij Le Clerc, Jean. Remonstrantse Broederschap. Rode Hoed. Ariaans Manifest.

Borri

Borri werd geboren in 1627 in Milaan en studeerde bij de Jezuïeten in Rome. Daar ontstond zijn interesse in kabbala, alchemie en medicijnen. In 1654 kreeg hij een visioen dat de kerk schoongeveegd moest worden van corruptie ter bevordering van de mensheid. Hij richtte een geheime organisatie op en vroeg aan zijn volgelingen een gelofte van armoede, geheimhouding en gehoorzaamheid. Drie jaar later werd hij veroordeeld vanwege ketterij omdat hij in staat zou zijn de Steen der Wijzen te maken en dat goud wilde inzetten om een Leger tegen de Paus op te richten. Hij kon echter ontvluchten en zocht steun bij andere Europese alchemisten zoals Hartlib (van de Hartlib Circle), Oldenburg (van het Koninklijk Genootschap) en Boyle.
In 1661 vestigde Borri zich in Amsterdam en groeide zijn reputatie als alchemist. Boyle was gevlijt dat Borri zijn boeken bestudeerde. Borri stuurde tijdens de Engelse pestjaren een medicijn aan Boyle dat de pest zou genezen, maar Boyle slaagde er niet in het te analyseren. Borri kwam in opspraak in Amsterdam, verhuisde weer en werd de hofalchemist van Frederik de Derde in Denemarken. Ook kreeg hij fondsen van Koningin Christina van Zweden die uitermate geïnteresseerd was in de Steen der Wijzen. In 1670, wanneer Christiaan de Vijfde op de troon komt, werd Borri verbannen uit Denemarken en verhuisde naar Turkije, maar werd gearresteerd door het Vaticaan.
Hij werd gevangen gezet in de Engelenburcht, maar genoot van een soort semi-vrijheid, waarbij hij toch vrienden, zoals Koningin Christina, die inmiddels in Rome woonde, kon bezoeken. Hij mocht zelfs een laboratorium bouwen om zijn onderzoek verder te zetten. In een artikel in Mercure Galant uit 1678 lezen we dat Borri de toestemming had tweemaal per week Pierre (Saint Germain) te bezoeken tijdens de godsdienst-herenigings-conferentie in die periode.. Het artikel beschrijft ook de vriendschap tussen Borri en Pierre. Borri droeg zijn werk "Enchiridion", in 16 talen, aan hem op.
In de correspondentie tussen Pierre en Boyle lezen we dat de Asterism (het geheime genootschap) Borri steunt met een bijdrage van 10.000 livres per jaar. In een artikel uit de Haarlemse Courant (een van de meest betrouwbare kranten van Europa uit die tijd) van 13 februari 1676 vernemen we dat de Paus ziek is, en dat men verwacht dat Borri wordt  vrijgelaten, om de Paus te genezen,  met hulp van Pierre (Saint Germain), de "grootste medicus ter wereld". Toen Koningin Christina stierf werden Borri’s privileges ingetrokken door de nieuwe paus Innocenzo XII. Hij stierf in de Engelenburcht in 1695 op 68 jarige leeftijd.
Volgens historicus Noel Malcolm moet de Patriarch van Antioch Borri geweest zijn. Ook Newton was bijzonder gefascineerd door Borri. In een brief aan een vriend, Francis Aston, die Amsterdam bezoekt, schrijft (de nog jonge) Newton: "Er woont iemand in Holland, Borri, die een paar jaar gevangen zat bij de paus en geheimen van hem heeft afgeperst, werd mij verteld, geheimen van groot belang voor het medische en het profijt; probeer zoveel mogelijk informatie over hem te verzamelen…"
Zie ook: Asterism, Boyle, Patriarch van Antioch, Pierre, Hartlib Circle en Saint Germain.
Bron: "Robert Boyle, Georges Pierre des Clozets and the Asterism: a new source" door professor Noel Malcolm van All Souls College in Oxford, en "Georges Pierre des Clozets, Robert Boyle, The alchemical Patriarch of Antioch, and the reunion of Christendom; further new sources" door professor Lawrence Principe van The John Hopkins University.

Boyle, Robert (1627-1691)

Robert Boyle, ook wel de vader van de chemie genoemd, werd geboren in een welgestelde Ierse familie. Op zijn achtste sprak hij al vloeiend Latijn en Frans. Na zijn verblijf aan het Eton College in Engeland werd hij op 11 jarige leeftijd met een leermeester doorheen Europa gestuurd. Een donderstorm in Zwitserland kreeg het effect van een bekering op hem. Hij besloot nooit aan iemand anders dan aan God een eed te zweren.
In 1655 woonde hij in Oxford en sloot zich aan bij het Onzichtbare College. In deze periode was Robert Hooke zijn assistent met wie hij een vacuümpomp bouwde en formuleerde hij de beroemde wetten van Boyle.
Boyle en Newton waren levenslang rivalen in het alchemistische werk. Boyle was vijftien jaar ouder dan Newton. Tijdens zijn studentenjaren zag Newton Boyle als zijn alchemistische mentor en bestudeerde zijn boeken, zoals "De sceptische chemist". Wellicht werden ze met elkaar in contact gebracht door hun gemeenschappelijke vriend Henry More en hadden hun eerste ontmoetingen plaats op Ragley Hall, het kasteel van Anne Finch, waar More zo goed als woonde. Hun correspondentie begon in 1675.
In tegenstelling tot Newton sprak en publiceerde Boyle openlijk over zijn alchemistische experimenten. Hij kon zich dat gemakkelijker permitteren omdat hij nooit voor geld hoefde te werken dankzij de enorme erfenis van zijn vader. In een brief aan Oldenburg, de secretaris van het Koninklijk Genootschap, riep Newton op om Boyle te laten ophouden met zijn openheid over alchemie, omdat als de kennis in verkeerde handen viel, dit enorme schade aan de wereld kon berokkenen.  Uit een brief van Newton uit 1691 aan Fatio weten we hoe hij over hem dacht: "Ik had geen zin om met Boyle over deze zaken te corresponderen, want hij praat hierover met iedereen en is volgens mij veel te open, en verlangt te zeer naar roem". In brieven aan Locke klaagde Newton dat Boyle altijd informatie achter hield, en voorwaarden verbond aan het delen van alchemistische recepten, en deze nooit volledig prijsgaf.
Boyle lobbyde intens, ondermeer bij Isaac Newton, om de wet op valsemunterij te laten afschaffen, die alchemisten veroordeelde.
Ondanks zijn openheid schreef Boyle enkele weken voor zijn dood aan zijn vrienden dat ze niet langer welkom waren omdat hij in stilte het Grote Werk wilde vervolmaken. Hij schreef "Ondanks mijn neiging tot liefdadigheid heb ik mij nu geëngageerd tot geheimhouding."
Bij zijn dood (op oudejaarsavond, één week na de dood van zijn zus Kathy, met wie hij een huis op Pall Mall deelde) liet hij een fonds na om "Boyle’s christelijke lezingen" te organiseren dat tot op de dag van vandaag bestaat.
Meteen na zijn dood schreef Newton aan Locke om in zijn laboratorium op zoek te gaan naar "de rode aarde" en alle alchemistische aantekeningen aan hem te bezorgen. Rond de zomer bezorgde Locke de rode aarde en de beschrijving van enkele alchemistische processen aan Newton. Newton schrijft hierover aan Locke; "het recept dat je me stuurde moet de reden zijn waarom Boyle erop gebrand was de Wet op valsemunters te doen herroepen, het recept dat hij ten onrechte in 1676 publiceerde in de Filosofische Verhandelingen." Newton schrijft daarna nog een brief waarin hij Locke vraagt om nog meer recepten uit Boyles erfenis op te sturen.
In Boyle’s tijd was er geen duidelijk onderscheid tussen chemie en alchemie. Door zijn methodische werkwijze legde hij de grondslagen voor de huidige chemie. Net als Newton was Boyle het slachtoffer van zijn biografen die Boyle wilde zuiveren van iets occults als de alchemie, en een beeld creëerden alsof hij de eerste chemicus was, die de alchemie verfoeide. In de loop der tijden werd de hoon en afschuw voor alchemie alleen maar groter, en gaandeweg verdween het hele woord alchemie uit Boyle’s levensloop. Tot professor Lawrence M. Principe (van de John Hopkins University) ontdekte dat Boyle (net als Newton) in werkelijkheid een leven lang op zoek was naar de Steen der Wijzen.
Vanaf 1988 bracht Principe vijf dagen per week door in het archief van het Koninklijk Genootschap om zijn onderzoek te staven. Hij vond Boyle’s briefwisseling en Boyle’s laboratorium aantekeningen. Zo ontdekte hij dat Boyle slechts één doel had; goud maken. In het archief vond hij ook een nooit eerder gepubliceerde dialoog die Boyle schreef, waarin verschillende leden van een genootschap met elkaar discussiëren over de mogelijkheid om goud te maken. De unanieme conclusie van de leden is; ja. Eén van de personages is duidelijk Boyle zelf die vanuit eerste hand beschrijft hoe hij getuige is van een transformatie tot goud. Principe ontdekte de mysterieuze, vaak bizarre, briefwisseling van Boyle met Georges Pierre, die beweerde de afgevaardigde te zijn van de Patriarch van Antioch. Deze afgezant nodigde hem uit om lid te worden van een alchemistisch en kabbalistisch genootschap, de Asterism. Maar het congres werd, nog voor Boyle lid kon worden, opgeblazen door Lodewijk de Veertiende. De gebeurtenissen in de briefwisseling lijken soms te bizar voor woorden, maar nader onderzoek van Principe maakt duidelijk dat er veel redenen zijn om aan te nemen dat het toch precies zo gebeurde.
Boyle financierde een aantal alchemistische laboratoriums in Engeland en op het continent. Professor Principe reproduceert momenteel samen met professor Newman van de Indiana University de experimenten van Boyle’s alchemistische leermeester Starkey.
Bron: The Aspiring Adept, Robert Boyle and his alchemical quest van auteurLawrence Principe en The Last Sorcerer van auteur Michal White.
Zie ook: Starkey, George. Onzichtbare College. Hooke, Robert. Patriarch van Antioch. Asterism. Ragley Hall.

Bran de Gezegende

Bran de Gezegende was de zoon van King Llyr (Koning Lear). Hij huwde met Anna, (ook wel Enygeus genoemd) de dochter van Joseph van Arimathea. Uit dit huwelijk kwamen verschillende Koninklijke stambomen voort. De meest bekende van deze lokale koningen waren Cunedda, de noordelijke heerser over Manau, Coel Hen die de "mannen van het Noorden" leidde en Ceretic, een afstammeling van Koning Lucius.
Deze drie koningen waren de machtigste leiders in de 5de eeuw na Christus in Engeland. Daar ze Schotse voorouders zijn van de Stuarts, loopt er een rode lijn van het geslacht van de Stuart koningen in de 17de eeuw naar het huwelijk van Bran de Gezegende en Anna.
Omdat Anna lid was van de Heilige Familie, was dit een argument voor de Stuarts om zichzelf als goddelijke koningen te zien. De Heilige familie stamt af van het geslacht van David, en zo hoorden de Stuarts ook tot deze goddelijke stamboom.
In 51 na Christus werd Bran de Gezegende gegijzeld in Rome.
Zie ook: Anna. Arimathea, Jozef van. Stuarts.

TOP

Delen: