De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Talmoed

Een verzameling geschriften die tot de mondelinge Torah behoren. De Talmoed is na de Tenach het belangrijkste boek van het Jodendom. Het bestaat uit de geschreven verslagen van discussies tussen rabbijnen over de interpretatie van bepaalde standpunten. De Talmoed bestaat uit de Misjna, schriftelijke commentaren van rond het jaar 200, en de Gemara, commentaren op deze Misjna. Het discussiëren en becommentaren is een typisch kenmerk van het Jodendom. Daardoor wordt de Torah een levend woord, waar ook vandaag de dag door Joden onderling nog fel over gediscussieerd wordt. Orthodoxe Joden lezen iedere dag een pagina van de Talmoed en hebben dan na 2711 dagen (7,5 jaar) de hele Talmoed gelezen.

Taunton veldslag

Taunton is een stad in Somerset in Engeland. Op 20 juni 1685 kroonde James Scott, de hertog van Monmouth (de onwettelijke zoon van koning Charles) zichzelf tot koning in Taunton tijdens de "Monmouth Rebellion". In de herfst van 1685 reisde de strenge rechter Jeffreys naar Taunton en werd het de zetel waar hij zijn staalharde verdicten uitsprak over de rebellen die Scott gesteund hadden.
Zie ook: Scott, James. Jeffreys.

Tempel van Salomo

Maar liefst zeven hoofdstukken van Exodus zijn gewijd aan de gedetailleerde instructies die God geeft voor de bouw van de Tempel. De stam van de Levieten werden door God uitverkoren om het priesterambt te vervullen. Koning David kocht ‘de bouwplaats’ (Zie: Moriaberg), maakte de bouwplannen en bracht de nodige materialen bij elkaar. Maar de eer om de Tempel te bouwen kwam zijn zoon Salomo toe, omdat David als krijgsman te veel bloed vergoten had. De tempel werd gebouwd door 70.000 lastdragers, 80.000 steenhouwers en 3600 opzichters. Ondanks deze enorme hoeveelheid mensen vonden de werkzaamheden plaats zonder geluid.
Na de inwijding van de Tempel waarschuwt God Salomo dat als zijn verordeningen niet goed opgevolgd worden, de tempel verwoest zal worden en het volk verdreven. Dit dreigement werd door zowel Salomo als de koningen die hem opvolgden in de wind geslagen. Ze gaven zich over aan afgoderij, sloegen het tempelgerei kapot, de tempel werd zelfs als heidens heiligdom gebruikt. In 587 voor Christus werd de tempel volledig verwoest door de Babylonier Nebukadnessar.
Onder leiding van Zerubabbel werden de eerste funderingen gelegd voor een Tweede tempel die 515 voor Christus voltooid was. Deze tempel werd later verfraaid door Herodus de Grote. Het werd één van de grootste en mooiste tempelcomplexen van de oudheid. Maar ook nu weer werden de waarschuwingen, van onder meer Jezus, in de wind geslagen. Precies 650 jaar later wierp een Romeinse soldaat een brandend stuk hout in de lage gouden deur aan de voorzijde en dit legde de hele tempel in de as. Het was het jaar 70 na Christus. Flavius Josephus schrijft: "De Moriaberg leek tot in zijn grondvesten één kolkende vuurzee, de stromen bloed leken de vuurzee nog te overtreffen."
Sinds die dag dromen de Joden van de herbouw van de tempel. Drie keer hebben ze het geprobeerd maar drie maal is het mislukt. De grote Joodse filosoof Maimonides was van mening dat elke generatie joden verplicht is de tempel te herbouwen als deze plek weer in hun handen komt. Ook in deze tijd ijveren de Joden nog steeds voor de herbouw van de tempel. Eén van de grootste voorvechters is Gershon Salomon. Hij geraakte in 1967 gewond tijdens de zesdaagse oorlog met het Syrische leger. De Syrische soldaten wilden hem doodschieten maar vluchtten plotseling weg omdat ze plots duizenden engelen rond zijn lichaam zagen. Gershon besloot vanaf die dag zich te wijden aan de herbouw van de tempel. Hij zei: "Als een snel stromend water beginnen de kinderen van Israel zich samen te voegen in het land van hun vaderen. Er is sprake van een opwindend goddelijk gebeuren, de wedergeboorte van het volk en het land Israel."
Ook zijn er op dit moment al priesters opgeleid om de Tempeldienst te verrichten wanneer de derde tempel er zou komen. Met DNA onderzoek selecteerde men mannen ‘die het Y chromosoon van Aaron’, de eerste hogepriester, hadden. Hun kleding en gereedschap is precies vervaardigd zoals in Exodus (Hoofdstuk 28, verzen 2 tot en 8) beschreven.
Newton zag het plan van de Tempel van Salomo als een model voor de wereld. Hij was ervan overtuigd dat de gebouwen van de Ouden meer waren dan uitsluitend gebouwen van verering. Hun gebouwen waren aardse modellen voor het universum. Newton noemde Salomo "de grootste filosoof van de wereld". Hij geloofde dat de Tempel van Salomo ontworpen was met God zelf als gids, niet alleen als een model voor het universum maar ook als het patroon voor de toekomst van de mensheid. Met de beschrijvingen van Ezechiel (in 3 verschillende talen) tekende hij het grondplan wat hij beschouwde als de sleutel tot de wijsheid van de ouden en het begrijpen van de bijbelse voorspellingen. Hij maakte een gedetailleerde tekening die de toekomst van de wereld representeerde. De dimensies en de meetkunde van het grondplan waren sleutels om de grote profeten zoals Ezechiel en Johannes te begrijpen. Door de profetien te combineren met het grondplan kon hij een precieze chronologie formuleren van zowel het verleden als de toekomst van de mensheid,  waaronder het Einde der Tijden, de komst van de Messias en de Dag des Oordeels. Het plan inspireerde hem ook tot zijn zwaartekrachttheorie. Hij beschreef het hart van de tempel als een vuur dat eeuwigdurend brandde in het midden als een heilige plek.  Een vuur waarrond de gelovigen zich verzamelden. Deze opstelling noemde hij een prytaneum, en was een model van de sterrenhemel. Het vuur zond stralen uit vanuit zijn centrum, terwijl de gelovigen werden aangetrokken tot het centrum.  Het tempelvuur was de zon, de gelovigen waren de planeten. Het was zijn blauwdruk van de zwaartekrachttheorie.
Bron: o.m. The Last Sorcerer van auteur Michael White en The Janus Faces of Genius; the role of Alchemy in Newton’s thought van professor B.J. Dobbs.

Thories

De Thories waren een conservatieve politieke beweging uit de 17de eeuw die lijnrecht stonden tegenover de Whigs. Het woord Thorie is afkomstig van het Ierse tóraí, wat wil zeggen "vogelvrij verklaarde".  Ze zagen zichzelf als "vervolgden". Het waren strenge monarchisten, en Anglicanen die fel gekeerd waren tegen kerkelijke hervormingen.

 

 

Tower

De Tower is een historisch gebouw (uit 1078) aan de Theems met een rijke geschiedenis. Het deed in de loop der eeuwen dienst als fort, koninklijk paleis, staatsgevangenis (voor de hogere kringen), munt, garnizoen, museum en arsenaal. In de Tower werden ook de dodelijke vonnissen voltrokken van beroemde mensen. Ook zaten er geregeld exotische dieren opgesloten. Tegenwoordig is de Tower een toeristische attractie en zijn ook nog steeds de zwarte raven te zien. Zolang de raven blijven wonen op het terrein van de Tower zal Engeland gevrijwaard worden van grote rampen. Deze traditie kwam tot stand door koning Charles die werd gewaarschuwd dat zijn land ten val zou komen als de raven de Tower verlieten. De vleugels van de raven worden gedeeltelijk geknipt zodat ze binnenblijven. Op dit ogenblik zijn er zeven raven met de namen Hardey, Thor, Odin, Gewyllum, Cedric, Hugin en Munin. Ze zijn officieel ingeschreven in de Royal Army.
Tussen de 16de en 19e eeuw werd de Tower als Munt gebruikt. Rond 1662 werden de eerste machines in gebruik genomen waardoor het mogelijk was ongeveer 25 munten te maken per minuut. Het was gevaarlijk werk waarbij vele mannen hun vingers verloren. Rond 1680 nam de Munt steeds meer plek in, in de Tower wat tot spanningen en klachten leidde van de garnizoensoldaten die daardoor met zijn drieen in één bed moesten slapen. Isaac Newton werd in 1696 Bewaarder van de Munt en in 1699 werd hij bevorderd tot Meester van de Munt. Hij zou deze functie 28 jaar uitoefenen tot aan zijn dood. Toen werd hij opgevolgd door de man van Kit, John Conduitt.

Tweeduizendenzestig. 2060.

In een document gevonden in de Joodse Nationale Bibliotheek van Jeruzalem (waar vele nog niet bestudeerde documenten van Newton liggen sinds 1969) staat de voorspelling van Newton dat in 2060 het Armageddon zou plaatsvinden, de laatste grote strijd zoals beschreven in de Apocalyps. Deze gebeurtenis zou gevolgd worden door een duizendjarige regering door heiligen op aarde. Hij noteerde erbij: "Ik schrijf dit niet om om te verzekeren wanneer het einde der tijden zal zijn, maar om de lichtzinnige gissingen van mensen die dit wel te doen, te ontkrachten, omdat zij de heilige voorspellingen in diskrediet brengen."
Newton ging hiermede in tegen mensen als Henry More en Joseph Mede die het Einde der Tijden voorspelden in de tweede helft van de 17de eeuw. Zij beweerden dat in het jaar 400 de Rooms Katholieke Kerk aan de macht kwam tijdens het bewind van de Romeinse keizer Theodosius. Omdat de regering van het beest 1260 dagen, wat stond voor 1260 jaren zou duren, werd dus het Einde der Tijden voorspeld in 400 + 1260 = het jaar 1660. Newton zei dat men het hoogtepunt van de regering van het Beest als startpunt moest nemen. Zo berekende hij verschillende data, onder meer 2060, toen hij het jaar 800 als startpunt nam. Maar in een andere berekening nam hij 609 als startpunt en telde er 1290 jaren bij (in plaats van 1260), uit een aanwijzing in Daniel, en kwam uit op het jaar 1899. Verder redenerend vanuit Daniel, dat de Joodse stammen 49 jaar later zouden terug keren naar Jeruzalem, kwam hij uit op 1948 (het jaar dat Israel gesticht werd!).
Professor Stephen Snobelen, die deze ontdekking naar buiten bracht, legt uit hoe Newton tot deze voorspelling kwam: "In het boek van Daniel vind je de tijdperiode van 1260 dagen. Newton interpreteerde deze dagen als 1260 jaren. 1260 wordt ook genoemd in de Openbaringen. (zie Daniel 12:7, Openbaringen 11:3 en 13:5).
In de bibliotheek wordt ook een brief bewaard van Albert Einstein aan Yahuda, de man die de collectie documenten kocht en schonk aan de bibliotheek. Einstein schrijft: "De religieuze geschriften van Newton bieden een variëteit aan schetsen en doorlopende veranderingen die ons een hoogst interessante kijk geven in het mentale laboratorium van deze unieke denker".

Tolerantiewet

In 1689 werd de Tolerantiewet gestemd. Een wet die vrijheid van religie verzekerde, met uitzondering voor katholieken en Arianen. Een wet die Newton mee goed keurde daar hij op dat moment parlementslid was.

 

 

Tyburn

Tyburn was een dorpje vlakbij Londen, waar tegenwoordig Marble Arch in Londen is gelegen. Tyburn werd al tegen het eind van de 12de eeuw als executieplaats gebruikt en dit ging door de 18de eeuw. In 1571 werd de Triple Tree opgericht; een galg met drie benen waaraan drie mensen tegelijk konden gehangen worden. Maar soms werden er wel 24 mensen tegelijk opgehangen. Na de ophanging mochten leden van het Koninklijk Genootschap de lijken ontleden voor onderzoek.  De executies waren publieke spektakels die extreem populair waren en duizenden bezoekers trokken. De inwoners van Tyburn leefden van de executies en bouwden grote tribunes voor de toeschouwers. Bij één terechtstelling zakte de tribune in en kwamen er honderden mensen om het leven. Mensen namen een dag vrij om een uitstapje naar Tyburn te maken. De gevangen werden in een open ossenwagen vervoerd van de Newgate gevangenis naar Tyburn. Onderweg werden ze bekogeld. Het volk riep hen traditioneel "Goede Dood" toe. Op 22 maart 1699 liet Newton de beroemde valsemunter William Chaloner op Tyburn ophangen, opensnijden en vierendelen.

TOP

Delen: