De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ragley Hall

Ragley Hall was het paleis waar gravin Anne Finch woonde. Door de lange afwezigheden van haar man, logeerden er voortdurend gasten op het paleis, zoals Robert Boyle. De genezer en kabbalist Francis van Helmont heeft er zelfs negen jaar gewoond. Een andere regelmatige bezoeker en bewoner was Henry More, een collega en vriend van Newton uit Cambridge. Zo werd Ragley Hall de ontmoetingsplaats voor de Hartlib Circle, een groep intellectuelen met speciale belangstelling voor alchemie, kabbala en rozenkruisers.
Na de dood van Anne Finch heeft haar echtgenoot in 1680 het paleis volledig herbouwd. Het nieuwe paleis werd ontworpen door Robert Hooke. Het paleis is nog steeds bewoond door de erfgenamen van Anne Finch. Op dit moment wonen de markies en markiezin van Herfford er met hun kinderen. In de zomermaanden stellen ze het grote landgoed open voor publiek en vinden er allerlei festiviteiten, zoals golftornooien, plaats. Er is ook een Robert Hooke Restaurant.
Zie ook: Anne Finch. Hartlib Circle. Hooke, Robert.

Regenboog van Noach

God sloot een verbond met Noach door middel van een regenboog. Het was een verbond dat gold voor de gehele mensheid. Dit in tegenstelling tot de tien geboden die feitelijk alleen golden voor het Joodse volk. God beloofde om de wereld nooit meer te vernietigen als de mensheid zich aan die zeven geboden zouden houden. Het verbond werd gesloten door het plaatsen van de regenboog aan de hemel.  Zo zou de mens iedere keer dat hij een regenboog zag herinnert worden aan de zeven geboden.
Het woord "regenboog" komt zevenmaal voor, en dit verwijst naar de zeven kleuren van de regenboog.
Dit verhaal van Noach inspireerde Isaac Newton tot studie van zowel de zeven noachidische geboden, als de zeven kleuren die uiteindelijk afsplitsingen waren van wit licht (één van zijn beroemde ontdekkingen). 
De zeven kleuren van de regenboog refereren kabbalistisch gezien naar de zeven lagere sefirot van de levensboom. Volgens kabbalistische berekeningen is de numerologische waarde van Noach (58) + de numerologische waarde van Newton (131), samen 189. Het getal 189 is gelijk aan 7 X 33. Deze zeven refereert aan de zeven geboden en de zeven kleuren van de regenboog. Het verschil tussen het getal van Newton en Noach is 73, wat gecodeerd is als "wijsheid".
Op 20 maart 1991 erkende de Verenigde Staten van Amerika het legitieme karakter van de Noachidische Geboden. De president tekende de publieke wet 102-14 waarin staat "ethische waarden en principes zijn de basis van de maatschappij sinds het ontstaan van de beschaving, toen ze bekend waren als de zeven Noachidische Wetten."
Zie ook: Noachidische Geboden.

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een klein vrijzinnig kerkgenootschap, ontstaan nadat tijdens de Synode van Dordrecht in 1619 zo'n tweehonderd remonstrantse predikanten uit de gereformeerde kerk waren gezet. Twistpunten waren de menselijke vrijheid tegenover God en de ruimte voor godsdienstige meningsverschillen binnen kerk en staat.
De Remonstranten, die pleitten voor vrijheid en verdraagzaamheid, verloren en zijn sindsdien een klein kerkgenootschap gebleven (aanvankelijk een ‘broederschap' van predikanten) dat vaak een voortrekkersrol vervulde. Zo lieten de Remonstranten al in 1915 vrouwen tot het kerkelijke ambt toe. Ze spraken zich al in 1935 in het licht van de ontwikkelingen in Duitsland uit tegen de absolute staat en waren in 1986 de eerste kerk in Europa die kerkelijke zegening van homoseksuele en lesbische levensverbintenissen mogelijk maakte.
Zie ook: Rode Hoed. Le Clerc, Jean.

Riddering van Newton

Op aandringen van Montagu nam Newton in 1705 het op tegen een Thorie-kandidaat om verkozen te worden als parlementslid voor Cambridge.
Koningin Anne die de eerste jaren van haar regering pro Thories was geweest, had recent een draai gemaakt naar de Whigs. Montagu wist dat Koningin Anne, na haar bezoek aan de paardenrennen in Newmarket, naar Cambridge zou reizen, en adviseerde Newton om er ook te zijn.
Op het diner dat ter ere van het bezoek van de koningin werd gegeven, werd Newton tot zijn eigen verrassing geridderd. Het was een "politieke" riddering. Newton werd immers niet geëerd als natuurfilosoof, noch als muntmeester, maar als politicus.
Door de riddering wilde Koningin Anne haar politieke steun aan Newton als Whig kandidaat uitdragen. Ondanks deze steun liep Newton een verpletterende nederlaag op tegen de Thorie kandidaat. Er vond een soort van betoging plaats van meer dan honderd studenten die zich tegen Newton’s kandidatuur keerden, omdat hij de Anglicaanse eed niet afgelegd had. Over deze vernedering werd zelfs in het parlement gedebatteerd. Newton was bijzonder aangedaan en stelde zich nooit meer kandidaat als parlementslid.
Nadat Newton ridder was geworden, liet hij een wapenschild ontwerpen, dat boven de deur van de boerderij in Woolsthorpe werd geplaatst. Het stelt een schedel voor met gekruiste beenderen. Dit is een belangrijk vrijmetselaarssymbool voor hergeboorte en verwijst ook naar de kabbalistische levensboom, waarin het symbool staat voor de poorten naar hogere kennis die alleen bereikt kunnen worden door een spirituele dood en hergeboorte.

Rode Aarde

Robert Boyle zei over de "rode aarde" of "het rode poeder" dat het de steen der wijzen was waarmee het zowel mogelijk was om krachtige medicijnen te maken, mindere metalen te transformeren tot goud alsook in contact te komen met geesten. Hij zelf beweerde een hoeveelheid rode aarde in bezit te hebben.
John Locke die belast was met de erfenis van Boyle, schonk deze rode aarde aan Newton in 1691.
Het rode poeder kwam onverwacht rond 1994 terug in het nieuws door Russische criminelen die een poeder verkochten dat ze "rood kwikzilver" noemden. Deze stof was onbekend voor Westerse wetenschappers. Er verscheen een interview waarin een Russische kerngeleerde beweerde dat het met het rode kwikzilver mogelijk was om mini atoombommen te produceren die slechts twee tot drie kilo wogen. Het poeder zou reeds verkocht zijn aan Israel, Iran, Irak, Libië en Pakistan. De bereidingswijze om rood kwikzilver te maken, vertoont opmerkelijke overeenkomsten met de bereidingswijze zoals die door Boyle en Newton beschreven werd. Bovendien waarschuwde Newton Boyle in een bewaard gebleven brief dat het produceren van filosofisch kwikzilver (zoals het ook genoemd werd) onnoemelijke schade aan de wereld kon berokkenen als het in verkeerde handen viel.
Zie ook: Red Pulvis Solaris.

Rode Hoed

Het remonstrantse geloof was officieel verboden in de Nederlanden maar werd in de dagelijkse praktijk gedoogd. De remonstranten stichtten vele schuilkerken, waarvan één van de bekendste de Rode Hoed was aan de Keizersgracht in Amsterdam.
Tot 1629 was daar een hoedenmakerij gevestigd. Het gebouw werd door wijnkoper Antoni de Lange en doctor Jan van Hartoghvelt aangekocht voor de remonstranten. Hier was onder meer Jean le Clerc werkzaam die in het bezit kwam van het "Ariaans Manifest" van Newton en het opborg in de bibliotheek.
In 1989 werd in de Rode Hoed een discussiecentrum gevestigd door Huub Oosterhuis. Het gebouw kreeg grote bekendheid door de opnames van de talkshow van Sonja Barend, en later Het Lagerhuis.
Zie ook Le Clerc, Remonstrantse Broederschap.

Rozenkruisers

De Rozenkruisers waren een besloten genootschap uit de 15de eeuw die zich associeerden met het symbool van Rozenkruis, dat ook door vrijmetselaars wordt gebruikt.
De beweging werd opgericht door Christian Rosenkreutz in 1407 en zou in het bezit zijn van een enorme schat aan geheime kennis. Het werd een mystieke beweging die morele en religieuze hervormingen nastreefde en alchemie en natuurfilosofie combineerde.
Ze haalden hun inspiratie onder meer bij Paracelcus. De basiswerken van de Rozenkruiserbeweging zijn "de Fama Fraternitatis", de "Chymische Bruiloft" en de "Confessio". Deze boeken werden ook aangetroffen in de bibliotheek van Newton en zijn druk voorzien van zijn persoonlijke aantekeningen.
De rozenkruisers werden omgeven door een grote waas van geheimzinnigheid. Niemand behalve een selecte groep leiders wist precies wie lid was van de beweging. Ze wilden een onzichtbaar genootschap zijn, en dit inspireerde de leden van de Hartlib Circle tot het oprichten van het Onzichtbare College.
De rozenkruisers geloofden echter ook in letterlijke onzichtbaarheid en beweerden te kunnen praten met geesten en engelen. Ze zouden in het bezit zijn van het levenselixer en daardoor onsterfelijk zijn. Ook beweerden ze in het bezit te zijn van de Steen der Wijzen waardoor ze oneindig rijk waren.
In Newton’s tijd was de Rozenkruiserbeweging over zijn hoogtepunt heen, maar hij bewonderde de kennis van hun schrijvers zoals Elias Ashmole en Michael Maier. Wellicht stond hij ook sympathiek tegen hun anti-roomse houding. Hij deelde hun overtuiging dat de ouden in het bezit waren van alle kennis en dat het mogelijk was deze opnieuw te herontdekken.
Zie ook Paracelcus, Onzichtbare College, Harlib Circle.

Ruach

Het Hebreeuwse woord voor "geest" is Ruach, een vrouwelijk zelfstandig naamwoord. Dit houdt in dat met de "Heilige Geest" uit de drie-eenheid eigenlijk een vrouwelijk begrip wordt bedoeld. Zo worden de "vader, de zoon en de heilige geest", eigenlijk, "de vader, de zoon en de moeder".
Het vrouwelijke principe van God staat in de kabbala bekend als de Shekina, de grote kosmische moeder in wiens vruchtbare baarmoeder het universum werd ontvangen. De Shekina heeft een seksuele essentie. Volgens kabbalisten bedrijft de Shekina de liefde met God, iedere keer wanneer een man en een vrouw zich op aarde met elkaar verenigen. Zij is de Goddelijke bruid. Wanneer een vrouw bevrucht wordt, geven de "aardse" ouders het lichaam, en de Shekina schenkt de vrucht een ziel.
Dit is dan ook wat volgens christelijke kabbalisten bedoeld werd met dat Maria door de Heilige Geest werd ontvangen. Haar vrucht kreeg een ziel van de Shekina. Zoals iedere bevruchtte vrouw door de "heilige geest" ontvangen wordt, en een ziel voor haar vrucht krijgt.
Bron: Keys to the Kingdom, Jesus & the Mystic Kabbalah. Door auteur Migene González-Wippler.
Zie ook: Shekina. Ein Soph. Kabbala.

TOP

Delen: