De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Valentinus, Basilius

Basilius Valentinus is een alchemist uit de 15de eeuw. Hij was een aanhanger van de zout, zwavel en kwik-leer. Hij is omgeven door mysteries daar hij als monnik niet terug gevonden werd in de ledenarchieven van de Benedictijner monniken.
Isaac Newton haalde zijn inspiratie voor het maken van de Star Regulus uit zijn boek The Triumphal Chariot of Antimony.
Zie ook: Star Regulus.

Van Helmont, Francis

Francis van Helmont was de zoon van de bekende Vlaamse dokter Jean Baptiste van Helmont die belangrijke bijdragen maakte aan de medische geschiedenis.
Hij was één van de grootste kenners van de kabbala uit zijn tijd. dankzij zijn vriendschap met Knorr van Rosenroth.  Samen verzamelden en vertaalden ze kabbalistische teksten die leidden tot het beroemde werk "Kabbala Denudata", de grootste collectie kabbalistische teksten in het Latijn in die tijd, waaronder de Zohar. In het bijzonder waren ze gefascineerd en geïnspireerd door de visie van Itschak Luria en zijn leerlingen.
Rond 1670 verhuisde de Vlaming Francis van Helmont naar Engeland. Hij werd uitgenodigd door Anne Finch die een oplossing zocht voor haar eeuwige hoofdpijnen. Van Helmont bleef tot haar dood op haar landgoed Ragley Hall wonen. Hij schreef onder meer het boek The Alphabet of Nature waarin hij aantoonde dat het Hebreeuws de oertaal van de mensheid was omdat de letters precies correspondeerden met de natuurlijke positie van de spreekorganen. Hij was onder meer bevriend met John Locke die hij bezocht op het landgoed in Oates.
Meer weten over Van Helmont:
zie; http://www.digital-brilliance.com/kab/karr/VanHelmont/index.htm
Zie ook: Kabbala. Kabbala Denudata. Finch. Ragley Hall.

Vensterbelasting (Window Tax)

De Vensterbelasting werd in 1696 ingevoerd (het jaar dat Newton Muntmeester werd).
De Engelsen waren streng gekeerd tegen een vorm van inkomstenbelasting, omdat ze dat als een inmenging van de overheid in hun privacy zagen. De vensterbelasting was een soort van discretere belasting. Voor elk huis moest 2 shilling belasting betaald worden en daarboven werd er belasting geheven op elk raam boven de 10. Huizen met 10 tot 20 ramen betaalden vier shilling, had je meer dan 20 ramen dan betaalde je acht shilling belasting.
De wet werd omzeild door ramen dicht te timmeren, of door kleinere ramen te vervangen door één groot raam.

Verloren Israëlitische stammen

Jacob is de derde aarstvader, de zoon van Izaak en Rebecca.
De aartsvader Jacob had volgens de bijbel twaalf zonen (Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Dan, Naftali, Gad, Aser, Josef en Benjamin). Elk van deze zonen werd een stamvader van een afzonderlijke stam. Door hongersnood gedwongen vestigden zij zich op uitnodiging van hun broer Jozef in Egypte. Omdat ze zo talrijk werden, gaf de farao de opdracht alle pasgeboren jongetjes te doden. Mozes leidde de stammen door de woestijn naar het beloofde land. Het beloofde land werd verdeeld onder elf zonen die een stuk land kreeg. De stam van Levi kreeg geen grondgebied omdat zij uitverkoren waren de dienst voor de Ark des Verbonds te verrichten. Deze twaalf stammen vestigden zich op beide oevers van de Jordaan.
Na de dood van Koning Salomo werd het Joodse volk in tweeën opgedeeld. De stammen Juda en Benjamin werden bekend als het Koninkrijk Juda en hadden als hoofdstad Jeruzalem. Zij werden Judeeërs genoemd.
De overige tien stammen verenigden zich in het koninkrijk Israël en kozen Samaria als hoofdstad. In 722 voor Christus veroverden de Assyriers het koninkrijk Israël, en de tien stammen werden weggevoerd naar het Assyrische rijk. Alleen de stammen van Benjamin en Judah bleven bewaard en zij kozen Jeruzalem als hun hoofdstad. De meeste van de huidige Joden geloven dat ze afstammelingen zijn van deze twee stamvaders. Ook zijn er tal van groepen, verspreid over de wereld, die claimen afstammelingen te zijn van de tien verloren stammen.
Zie ook: Joodse stammen. Nieuw Jeruzalem.

Versailles

In 1624 werd in het gehucht Versailles (20 kilometer van Parijs) een jachtslot gebouwd door koning Lodewijk de Dertiende. Echt aanzien kreeg dit slot door de grootse verbouwing van Lodewijk de Veertiende. Het werd één van de grootste kastelen ter wereld met zijn 800 hectare groot domein. Het paleis bezat 226 woningen nog eens dubbel zoveel appartementen. Dagelijks verbleven er tussen de 3 en 10.000 hovelingen in Versailles. Het kasteel werd het regeringscentrum en militaire hoofdkwartier van Frankrijk. Centraal in het kasteel was de slaapkamer van de koning, waar de hovelingen rond draaiden als satellieten rond de zon(nekoning). De hovelingen waren aanwezig met bij het ontwaken en naar bed gaan van de koning.
Zie ook: Lodewijk de Veertiende.

Vis

De Vis of Ichtus in het Grieks is het symbool dat aangeeft dat men christen is. In de letters van het woord Ichtus zagen de christenen de kern van de Bijbelse boodschap.
De I staat voor Jezus, de CH voor Christus, de TH voor God, de U voor Zoon en de S voor Redder.

Vrijmetselaars

De precieze en exacte geschiedenis van de Vrijmetselarij is nog nooit beschreven, omdat de historische en mythologische geschiedenis door elkaar heen lopen.
De eerste vrijmetselaarsloges die bekend zijn, waren Schotse loges op het eind van de 16de eeuw. Dat zijn de loges waar onder meer Robert Moray lid van was, en vermoedelijk ook koning Charles.
In de tweede helft van de 17de eeuw zijn er ook bronnen over loges in Londen, voorgezeten en wellicht opgericht door Christopher Wren, de architect van Londen.
Maar officieel begint de geschiedenis van de vrijmetselarij op 24 juni 1717 met de oprichting van de Grootloge van Engeland waarin de vier reeds bestaande loges samengevoegd werden. Deze oprichtingsvergadering vond plaats in de Goose and Gridiron Alehouse, een herberg.
In deze tijd waren genootschappen ontzettend populair. Zo bestonden er bijvoorbeeld de Hells Angels Clubs, waar rijke jongeren braspartijen hielden, de herensociëteit de Kit Cat Club, maar ook de Hellevuurclubs en de Gentleman’s Club of Spalding waar Newton ook lid van was.
Toch onderscheidde de vrijmetselarij zich al snel van deze vele clubs. Van bij aanvang was het de bedoeling dat het een stevige, goed georganiseerde en solide organisatie zou worden. Binnen enkele jaren waren er dan ook tientallen vrijmetselaarsloges in Londen met duizenden leden. Dankzij het ambassadeurschap van Desaguliers werden er al snel loges opgericht in het buitenland. In 1730 waren er loges in België, Rusland, Italië, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland. Rond 1800 waren er al 100.000 vrijmetselaars in Frankrijk.
De symboliek van de vrijmetselarij is gebaseerd op de bouwkunst en grijpt terug naar de allereerste bouwmeesters zoals Hiram, die voor koning Salomon de tempel van Jeruzalem bouwde.
Dit verleidde de vrijmetselaars ertoe dat ook hun eigen geschiedenis tot die tijden terug gaat. Hiervoor lieten ze door een zekere Anderson hun duizenden jaren lange geschiedenis opschrijven. Een geschiedenis die opmerkelijke overeenkomsten vertoond met het werk Chronologie van Newton. De symboliek van het bouwen werd de symboliek van het leven. De mens was een bouwstuk in wording, of een ruwe steen die kubiek moest worden.
Inspiratie voor dit nieuwe genootschap werd gevonden in het boek The New Atlantis, een utopisch boek van Francis Bacon. Newton werd bijzonder geïnspireerd in zijn manier van denken door Bacon. En centraal in Bacons boek was het begrip van het Huis van Salomo, wat Newton een leven lang bestudeerde.
De inspiratie voor de rituelen en geschiedenis werd gevonden in de "oude plichten", dit was een rolletje dat "echte" metselaars, de middeleeuwse kathedraalbouwers, aan elkaar doorgaven in de loges waar zij verbleven tijdens hun werkzaamheden. Hieruit namen ze bijvoorbeeld de verschillende graden over van "leerling", "gezel" en "meester".
Zo werd deze nieuwe loge gedrenkt in een oeroude geschiedenis met oeroude rituelen, paswoorden, geheime tekens, begroetingen, en vooral zwijgplicht.
De bezielende motor achter de oprichting van de vrijmetselarij, Desaguliers (de rechterhand van Newton), zocht adellijke personen om lid te worden, waardoor de loge snel aanzien verwierf en een bolwerk werd van de adel en koningen.
Zie ook: Desaguliers. Koninklijk Genootschap.

Vrijmetselarij en Newton

Nadat Isaac Newton voorzitter werd van het (wetenschappelijke) Koninklijk Genootschap koos hij de Fransman Desaguliers als rechterhand en assistent. Deze jongeman slaagde erin, door vermakelijke theatrale demonstraties, de onbegrijpelijke theorieën van Newton populair en begrijpelijk te maken. Maar hij deed meer. Desaguliers werd de officiële oprichter van de Grootloge van Engeland in 1717, de eerste vrijmetselaarsloge. Een geheime opdracht van Newton waarbij Desaguliers het podium betrad terwijl Newton regisseerde vanuit de coulissen.
Om dit nieuwe herengenootschap een oude geschiedenis toe te kennen, lieten ze een pamflet ("De Constitutie")  schrijven, waarin ze beweerden dat de vrijmetselaars opgericht werden ten tijde van Noach. Een geschiedenis, bijna identiek, aan Isaac Newton’s ongepubliceerde boek "Chronologie". Een boek waarin Newton Noach zag als de bewaarder van de oude kennis en oerreligie. De rituelen, de graden en de vorm van de "tempel" waarin deze eerste vrijmetselaars bij elkaar kwamen, werden geïnspireerd door het Bijbelse verhaal van Koning Salomon. Isaac Newton was zijn leven lang gefascineerd door Salomon en zijn tempel. Hij geloofde dat in het grondplan van de tempel, een code verborgen zat die alle geheimen van het universum onthulde. Hij beweerde zelfs dat hij de inspiratie voor zijn zwaartekrachttheorie vond in dit Bijbelse bouwplan.
Over Koning Salomon schreven ze  dat hij de Steen der Wijzen bezat… en het maken van deze Steen was de levenslange missie van Isaac Newton. Bovendien had Newton ervaring bij het opstellen van rituelen en regels. Als voorzitter van het Koninklijk Genootschap stelde hij strenge reglementen op die erg verwant zijn aan de regels in de vrijmetselarij.
Eén op de vijf leden van het Koninklijk Genootschap waren lid van deze eerste vrijmetselaarsloge. De grootmeesters van de loge hadden allen gemeen dat ze ook leden waren van Newton’s Koninklijke Genootschap.
Newton stond bekend om zijn grote drang tot discretie en geheimhouding over zijn alchemistische, kabbalistische en religieuze kennis. De opzet van de Vrijmetselaarsloges was om net deze kennis in besloten sfeer met "broeders" te kunnen bespreken. Iedereen die toetrad deed een eed tot absolute geheimhouding waarbij de straf bij overtreding was dat de keel zou overgesneden worden, de tong uitgetrokken en het lichaam in zee zou geworpen worden.
Zo werd het Koninklijk Genootschap het forum waar Newton zijn natuurfilosfische kennis kon verspreiden, en de Vrijmetselaarsloge het podium voor zijn esoterische ideeën voor een besloten kring van broeders…
Aanrader voor wie meer over de geschiedenis van de vrijmetselaars wil weten:
De DVD The Scottish Key. Zie: www.scottishkey.com
Zie ook: Tempel van Salomon.

TOP

Delen: