De Geheime Newton van A tot Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Natriumpoeder

Natrium is een scheikundig element met atoomnummer 11. In de Middeleeuwen werd het gebruikt als middel tegen hoofdpoijn. De naam Natrium komt van het Griekse Nitron wat "natuurlijk zout" betekent. In de vorm van fijn poeder ontbrandt het onmiddellijk en explosief wanneer het in aanraking komt met water. Daarom wordt natrium opgeslagen in olie en afgesloten van lucht en water. Het wordt ook niet met de hand vastgepakt omdat die ook vochtig is.

Newgate

Beruchte gevangenis in Londen op de hoek van Newgate Street en Old Bailey die bijna 700 jaar dienst deed (tussen 1188 en 1902). Onder de beroemde gevangenen die in Newgate zaten, horen Daniel Defoe, Titus Oates en Casanova. De gevangenis brandde af bij de grote brand in 1666 maar was in 1672 herbouwd. Gevangenen moesten voor alles betalen in Newgate; voor zeep, eten, kleding en zelfs om hun handboeien los te maken. Zelfs als je onschuldig werd bevonden, moest je betalen om vrij gelaten te worden. De arme gevangenen sliepen op de stenen vloer. Rijke gevangenen kregen prive cellen, inclusief een poetsvrouw en een prostituee.

Newton Isaac(1642-1727)

Zoek de vele specifieke zoektermen voor details over Newton.

Newton, als alchemist…

Hoewel Isaac Newton bekend staat als de grootste wetenschapper aller tijden, is het weinig bekend dat zijn werkelijke passie bij de alchemie lag. Toen na zijn dood meer dan 1 miljoen handgeschreven woorden over alchemie ontdekt werden in zijn erfenis, besloot het (wetenschappelijke) Koninklijk Genootschap dat deze niet geschikt waren voor publicatie. Men wilde het imago van de grote natuurwetenschapper cultiveren, en daar hoorde geen occulte studies bij. Pas driehonderd jaar later kwamen deze documenten aan het licht en gaven het verbijsterende inzicht dat Newton veel meer alchemist dan wetenschapper was.
Sterker nog – de inspiratie voor zijn theorieën die de wereld veranderden, zoals zijn beroemde zwaartekrachttheorie, vond hij in de alchemie. Zo kwam hij op het idee dat zwaartekracht zou kunnen bestaan doordat hij observeerde in de smeltkroezen dat er onzichtbare krachten waren die deeltjes aantrokken en afstootten. Newton vertaalde deze observatie naar het heelal. Want zo boven, zo beneden. Hij trok tot de conclusie dat er een gelijkaardige kracht moest bestaan die planeten in hun baan hield. Zijn zwaartekrachttheorie was geboren.
Newton had de grootste alchemistische bibliotheek uit zijn tijd. Zijn boeken kocht hij in Londen bij boekhandelaar William Cooper, in Little Britain, die de zeldzame en illegale alchemistische boeken verkocht aan een select publiek. Vanaf ongeveer 1669 maakte hij deel uit van een netwerk alchemisten die zich "het onzichtbare college" noemden. Velen van de leden waren ook lid van het "bovengrondse" Koninklijke Genootschap. Newton werkte op een bezeten manier in zijn alchemistische laboratorium. Zelden ging hij voor drie uur ’s nachts naar bed en sliep nooit meer dan vijf uur. Voortdurend brandde er ketels in zijn laboratorium en hij deed duizenden experimenten die hij gedetailleerd beschreef en analyseerde. Hij bezat bij zijn dood een bibliotheek van 138 alchemistische werken. Oorspronkelijk bezat hij er meer maar toen hij verhuisde van Cambridge naar Londen heeft hij een groot aantal verkocht en geschonken aan collegas. Hij bestudeerde alle oude teksten en maakte eigenhandig een vertaling van de "Smaragden Tafel", de tekst van Hermes Trismegistus, die de zeven stappen beschrijft die een alchemist moet doorlopen om de Steen der Wijzen te maken. De experimenten waren ook niet zonder gevaar; tot tweemaal toe brandde zijn laboratorium totaal af…
Newton deed uiterst geheimzinnig over zijn alchemistische activiteiten. Bekend is zijn schrijven aan collega alchemist Robert Boyle waarin hij hem dringend aanmaant minder openhartig te zijn in het publiek over alchemie. Hij geloofde dat wanneer de kennis in verkeerde handen zou vallen, dit enorme schade aan de wereld kon brengen.
Steeds meer gaan er stemmen op dat Newton wel eens geslaagd zou kunnen zijn om het doel der doelen van de alchemisten te halen: het maken van de steen der wijzen, die lood in goud kan veranderen, en de mens in spiritueel en fysiek opzicht onsterfelijk maakt. Blijft het niet vreemd dat hij op het hoogtepunt van zijn carrière, koos om Muntmeester te worden? In deze functie beschikte hij over het grootst denkbare alchemistische laboratorium, the Tower in Londen, waar hij verantwoordelijk was voor de totale hermunting van de Engelse economie. Onder zijn muntmeesterschap werd Engeland de meest welvarende natie, en Isaac Newton, was degene die de goudstandaard uitvond.
Vlak voor zijn dood verbrandde hij, in het gezelschap van zijn nichtje en een mysterieuze man, kisten vol met aantekeningen in zijn tuin in Leicester Fields, waarvan hij niet wilde dat ze bekend zouden worden. De mysterieuze man was auteur Samuel Crell, lid van een beweging die de goddelijkheid van Jezus ontkende, en die door Newton gefinancierd werd. Crell schreef aan een vriend dat talrijke manuscripten in de vlammen op gingen. Michael White, een goed aangeschreven Newton biograaf, suggereert dat het om Newtons aantekeningen over zwarte magie en extreme experimenten gaat, die hij samen met zijn vriend Fatio de Duillier beoefend zou hebben. Mogelijk zat daar de ultieme formule bij om de Steen der Wijzen te maken. In elk geval werd in 1979 een haarlok van Isaac Newton geanalyseerd door Dokter R.W. Ditchburn van het Koninklijk Genootschap. Opvallendste resultaat van deze analyse was dat Isaac Newton’s haar tienmaal zoveel goud bevatte, dan normaal…
Bovendien zijn er ook vandaag de dag nog steeds "serieuze" wetenschappers die het haalbaar achten om goud te maken. In 1980 sloeg fysicus Glenn Seaborg erin om lood-atomen door een nucleaire reactie om te zetten in goud. De nieuwe goud-atomen waren echter instabiele isotopen en vielen na 5 seconden uit elkaar. De hoeveelheid energie die er nodig was, alsook de kosten, waren reden om met het experiment te stoppen. Er vindt nog onderzoek plaats of het via koude fusie zou lukken.
Nu Newton’s alchemistische documenten openbaar zijn gemaakt, worden zijn experimenten, exact zoals door hem beschreven, gereconstrueerd door professor William Newman van de Universiteit van Indiana. Hij zegt hierover: "Newton liet heldere aantekeningen na over hoe chemische ovens en andere apparaten gebouwd moeten worden. Het feit dat metalen konden "groeien" in flessen, was voor hem een aanwijzing dat ze een soort van leven bezaten, en daardoor het ook mogelijk moest zijn dat ze zich konden vermenigvuldigen. In samenwerking met Cathrine Reck van de Faculteit Chemie heb ik zijn ovens herbouwd en herhaal zijn experimenten. Gedetailleerde formules, zoals voor de Star Regulus, een fel begeerd metaal onder alchemisten. Wie de Star Regulus kon maken, had de grootste hindernis genomen om uiteindelijk de Steen der Wijzen te maken. Newton was ervan overtuigd dat de oude Griekse en Romeinse legenden in werkelijkheid gecodeerde alchemistische formules waren. Het verhaal dat Vulcanus, de man van Venus, zijn vrouw met Mars in bed betrapte en de twee minnaars ter bespotting ophing in een metalen net, was de sleutel om de Star Regulus te maken. De Star Regulus die ook bekend staat onder de naam "Het Net". Venus betekent alchemistisch gezien koper, Mars betekent ijzer en Vulcanus betekent Vuur. Zo werd de mythe van Venus voor Newton de alchemistische formule voor "Het Net"."
Het fascinerende is dat zijn aanwijzingen precies kloppen, en vele ervan ook verklaard kunnen worden met de huidige chemische kennis. Deze herhaalde alchemistische processen kunt  u voor uw eigen ogen zien voltrekken op videofilmpjes op: http://webapp1.dlib.indiana.edu/newton/reference/chemLab.do 

Nieuw Jeruzalem

Volgens het bijbelboek Openbaring (hoofdstuk 21-22) is het Nieuwe Jeruzalem de definitieve woonplaats van de christenen. Na het duizendjarige rijk vindt de Dag des Oordeels plaats en zullen de doden herrijzen en zal iedereen gewikt en gewogen worden in goede en slechte daden. Degenen die goed worden bevonden zullen met God eeuwig mogen leven in een hernieuwde aarde en hemel. In het Nieuwe Jeruzalem. Deze stad wordt tamelijk gedetailleerd beschreven. Ze is 2304 kilometer groot en in de vorm van een vierkant. De muren van de stad zijn van jaspin en de stad wordt van goud. De muren hebben 12 poorten voor de 12 stammen van Israel. In het midden van het plein van de stad staat de levensboom. Deze beschrijvingen inspireerde Christopher Wren om Londen, na de grote stadsbrand, te herbouwen als het Nieuwe Jeruzalem. Het stratenplan werd geïnspireerd op de symbolische voorstelling van de kabbalistische levensboom.
Bron: The New Jerusalem. Rebuilding Londen: the Great Fire, Christopher Wren and the Royal Society. Door Auteur Adrian Gilbert.

Noach (circa 2990 voor Christus)

Noach komt zowel voor in de Torah, de bijbel als de Koran. Hij is de stamvader van álle mensen omdat hij samen met zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen, de zondvloed overleefde. Op aanwijzingen van God bouwde hij een ark waarin hij van alle diersoorten een mannetje en vrouwtje verzamelde. Noach bouwde dit vaartuig volgens precieze aanwijzingen van God. De maatverhoudingen van de ark waren opmerkelijk modern (30:5:3) daar deze tegenwoordig bijvoorbeeld ook nog gebruikt worden voor mammoettankers. Toen de zondvloed naderde liet Noach op aanwijzing van God van alle dieren zeven mannetjes en zeven vrouwtjes naar de Ark komen. Van de onreine dieren slechts één stel. Noach en zijn gezin gingen aan boord en na veertien maanden was de aarde weer opgedroogd. De ark was in de bergen blijven steken. Dit inspireert onderzoekers om de vindplaats van de ark te achterhalen, mogelijk in het gebergte Ararat, aan de oostgrens van Turkije.
Van de drie zonen van Noach stammen alle latere mensen af. Van Sem stammen de Semieten af, van Cham, de Afrikanen, en van Jafeth de mensen uit Europa.

Noachidische Geboden

Dit zijn de zeven noachidische principes volgens welke Newton probeerde te leven.
De eerste wet van Noach.
Gij zult niet aan afgoderij doen.

De essentie van de Zeven Wetten van Noach is het verbod op afgodenverering, ofwel afgoderij. Je ontkent de essentie van religie door een andere 'godheid' dan de Schepper te aanbidden. Het is verboden om enig schepsel te dienen of te aanbidden - geen mens, geen engel, geen plant, geen ster, noch de elementen (aarde, water, vuur en lucht), noch enig ding dat er van afgeleid kan worden. Om je aan het verbod op afgoderij te kunnen houden, zul je je bewust moeten worden van Gods eenheid.
De Tweede wet van Noach.
Gij zult niet moorden.

Het is niet toegestaan een ander mens te doden omdat het leven het meest waardevolle onderpand is dat een mens bezit. Zelfs wanneer iemand anders ons met de dood bedreigt. Natuurlijk mogen we wel vluchten of ons op andere manieren verdedigen er op lettend het leven van de andere niet in gevaar te brengen. Er is ons opgedragen onze naaste lief te hebben zoals onszelf. Dit houdt in dat we ook diegenen die ons haten of kwaad berokkenen, moeten liefhebben. We moeten ons ervan bewust zijn dat ook zij een onderdeel zijn van de volmaakte schepping en er een reden is waarom ze in ons leven zijn. De enige vorm van moord die is toegestaan, is de doodstraf, uitgesproken door een rechtbank, omdat in Genesis staat: "Wie het bloed van een mens vergiet, diens bloed wordt door mensen vergoten." De doodstraf is dan gerechtvaardigd omdat moord de hele wereld uit balans brengt.  
De derde wet van Noach.
Gij zult dieren niet onnodig doen lijden.

Tot voor de zondvloed was alle vlees aan de mens verboden. Na de zondvloed sprak God tot Noach: "Alles wat leeft en beweegt zal u tot voedsel dienen: dat alles schenk ik u naast het groene gewas. Alleen vlees met de ziel – vlees met het bloed er nog in – moogt gij niet eten." Toch wordt het eten van vlees als niet ideaal gezien omdat de mens van origine een vegetariër is. Het eten van vlees is een uiting van agressie, wreedheid en egoïsme. Toch is het niet verboden omdat de mens zijn wreedheid beter kan uitdrukken in het eten van vlees, dan in het elkaar verscheuren. Ook is het niet zo dat vegetariërs als betere, of spiritueel ontwikkelder mensen worden beschouwd. Ook in vegetariërs is een neiging tot wreedheid waarmee zij het gevecht moeten aangaan. Het slachten van dieren voor consumptie moet zo humaan mogelijk gebeuren, waarbij het dier zo weinig mogelijk te lijden heeft. Daarmee onderscheiden we ons als mens van wilde dieren die ook vlees eten. We mogen het vlees pas eten wanneer het van zijn bloed is ontdaan. Het bloed moeten we bedekken om onze verlegenheid over onze neiging tot wreedheid uit te drukken.
De vierde wet van Noach.
Gij zult geen ontucht plegen.

De Menselijke Liefde is een reflectie van de Goddelijke Liefde. Wanneer we met elkaar omgaan alsof we "goddelijk" zijn, dan ervaren we ook de liefdesband van God met de mens. Dan ervaren we het gevoel gekend en begrepen te zijn door iemand, om begrip te vinden zelfs als we fouten maken, het genot van iemand anders gelukkig te maken en ontdekken we het gevoel van onsterfelijkheid in onze kinderen. We kwamen in deze wereld door seksuele relaties en dat is de meest intense vorm van liefde. De manier waarop we  seksualiteit beleven en uitdrukken laat zien in hoeverre we liefdevolle wezens zijn, in relatie tot de wereld en onze medemens. Zo zijn al onze liefdevolle daden, van het geven van donaties tot iemand iets goeds toewensen, een vertaling van de ontwikkeling van onze seksualiteit. De vrouw is het huis, zoals haar lichaam het huis is voor het ongeboren kind, als heilige plaats om in te wonen verdient zij het daarbij horende respect. Wanneer een vrouw een seksuele relatie aangaat, vertrouwt ze de diepste essentie van haar natuur toe. Ze verbindt haar diepste zelf in een twee-eenheid, in een heilig huwelijk.  De natuur van de man is om te geven. De natuur van de vrouw is om te ontvangen. Het is de man zijn plicht zijn vrouw ten volle te bevredigen en al haar behoeftes te voldoen.  Hij moet haar respect, eer en een goede naam bezorgen.
De rabbi’s zeggen: "Praat niet met God terwijl je aan vrouwen denkt, maar praat met een vrouw terwijl je aan God denkt."
De vijfde wet van Noach.
Gij zult niet stelen.

Het is verboden om geld of enig object te stelen. Misschien is dit wel het moeilijkste gebod omdat we voortdurend in verleiding worden gebracht ons dingen toe te eigenen die niet van ons zijn. Zo wordt ‘het stelen’ van de tijd van de werkgever als diefstal gezien. Wanneer we schade berokkenen aan het eigendom van iemand anders is dat diefstal. Hier valt ook psychische schade onder; wanneer we iemand kwetsen, beroven we hem van zijn integriteit en eigenwaarde. Net zoals fysieke schade diefstal is. De aanranding van een vrouw is diefstal van haar maagdelijkheid.
De Zesde wet van Noach.
Gij zult het woord van God niet ijdel gebruiken.

Godslastering is zowel het vervloeken van de Schepper als van zijn Schepping. Wie overtuigd is van de eenheid van God of het universum, gelooft niet in een kwaadaardige kracht zoals die van Satan. Alles was is, heeft betekenis en is uiteindelijk "goed’.  Zoals de zwaarbeproefde Job antwoordde toen zijn vrouw hem vroeg waarom hij zich niet afkeerde van God: "Het goede nemen we wel aan van God, waarom dan het kwade niet?" Ook het aanbidden van Jezus als Godheid in plaats van als wijze, maar menselijke, profeet wordt als godslastering gezien. De complexiteit van het leven, is de goddelijke expressie van zijn glorie. De rabbi’s geloven niet dat God de wereld zou willen vernietigen omwille van kwaadaardige mensen; hij heeft vertrouwen in zijn verdwaalde schapen en alle tijd om te wachten tot ze zelf weer de weg vinden. De machteloosheid van de mens uit zich vaak in het vervloeken. Terwijl het woord heilig is en met het woord deze wereld gecreëerd werd. Daarom mogen we het geschenk dat besloten ligt in het Woord dat ons gegeven werd, niet misbruiken. Wanneer we in moeilijke omstandigheden iets vervloeken, geven we het vertrouwen op dat ook in het slechte uiteindelijk iets goeds zal zitten. In het woord God, zit al een verwijzing naar "goed".  Het woord God is afkomstig van het Hebreeuwse Gad, wat zachtheid, vriendelijkheid en goedheid betekent.
De zevende wet van Noach.
Gij zult rechtbanken opzetten.

Omdat wetten nageleefd en gecontroleerd moeten kunnen worden, is het zevende gebod de oproep aan de mens om rechtbanken op te richten. Mensen moeten zichzelf en elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de wetten. Het doel van de rechtbank is echter niet om straffen op te leggen, maar om tot actief berouw te komen. Het erkennen van wat niet goed gegaan is,  en het streven om het gebeurde te compenseren door een goede daad, die weer balans brengt in de schepping. Net zo goed geeft een rechtbank het slachtoffer de kans om te leren vergeven. Om, hoe moeilijk ook, te beseffen dat haat met haat bestraffen, niets oplost. Want vergeven doe je misschien nog wel meer voor jezelf dan voor degene die je iets kwaads heeft aangedaan. Door te vergeven, geef je jezelf de kans het leven weer op te pakken, en de pijn en de verbittering achter je te laten. Overal waar minstens drie personen aanwezig zijn met de bereidheid zichzelf bloot te geven en elkaar te willen corrigeren in plaats van te veroordelen, richt de mens een rechtvaardige rechtbank op. Met als uitgangspunt in gedachte; doe nooit een ander aan wat je niet wilt dat je zelf geschiedt. De centrale vraag moet niet alleen zijn; wat heb ik verkeerd gedaan, maar misschien meer nog; waar heb ik nagelaten goed te doen?
Zie ook: Regenboog van Noach.

TOP

Delen: